Vi arbetar för en hållbar besöksnäring

Vår verksamhet ska bidra till en hållbar utveckling med hänsyn till miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. Vi strävar efter att förbättra lönsamheten och effektivisera verksamheten utifrån ett hållbart perspektiv, detta innebär att vi vill förebygga och minska miljöpåverkan samt bidra positivt till den lokala marknaden.

VÅR VISION

Vår vision är ett exklusivt Lappländskt välkomnande i kombination med ett hållbart värdskap och genom att fokusera på tre nyckelområden ska vi under vårat dagliga arbete bidra till en hållbar omvärld inom:

 • Miljö (ekologisk) för att förebygga och minska vår miljöpåverkan där företaget verkar
 • Social för ett jämställt och jämlikt samhälle
 • Ekonomiskt för en sund ekonomisk utveckling av närområdet och våra leverantörer

FÖRST I SKANDINAVIEN

Som en del av vårt engagemang var Silver Resort det första skandinaviska hotell- och restaurangföretaget att anta ett mål inom ramen av Science Based Targets, https://sciencebasedtargets.org/, för reducering av den globala temperaturhöjningen i linje med Parisavtalet från 2015.

Några exempel på aktioner vi genomför på våra hotell är

 • ”Miljöställer” våra rum när anläggningen är stängd, vilket innebär att vi släcker alla lampor och drar ner på värmen till miniminivå.
 • Fasar ut engångsartiklar som t.ex. tvål i badrummen vilka ersätts av ekologiska alternativ i dispenser.
 • Vi arbetar aktivt för att minska överproduktion av mat och ser på alternativa lösningar för att ta hand om matavfall med hållbarhet i åtanke.
 • Vid inköp av nya arbetsredskap tas hänsyn till ergonomi och arbetsmiljö likväl som val av leverantörer med ett aktivt hållbarhetsarbete.

Läs mer om vårt arbete och våra hållbarhetsmål

Silver Resorts hållbarhetsmål

Ekologisk hållbarhet

 • Genom aktiva val hjälpa till med att reducera förbrukningen av jordens resurser, t.ex. genom att minska energiförbrukningen
 • Återbruk eller cirkulära flöden, vid utbyte av inventarier eller material på anläggningarna ska vi utvärdera om de utbytta inventarierna kan användas på annat sätt
 • Avfall, Silver Resort ska vara en förebild för sopsortering och förbättra hanteringen av matavfall
 • Välja ekologiska kemiprodukter för städ och underhåll av inventarier eller material
 • Att miljöarbetet följer försiktighetsprincipen, vilket betyder att vid förändringar i verksamheten, förebygga, hindra eller motverka att åtgärden har en negativ påverkan på människors hälsa eller för miljön
 • Vid val av leverantör eller samarbetspartner ta i beaktande deras miljöpolicy

Social hållbarhet

 • Personalhälsa, med hjälp av årliga hälsokontroller tidigt upptäcka degraderande hälsosituationer hos de anställda, kontinuerliga besök av fysioterapeut
 • Arbeta aktivt för en bra och säker arbetsmiljö
 • Medelst enhetlig och kontinuerlig utbildning ge alla nyanställda möjlighet till en likvärdig och fullgod introduktion till sin anställning inom Silver Resort
 • Ställa krav på att underleverantörer och entreprenadfirmor ger korrekta och rättvisa förutsättningar för dess anställda, t.ex. genom kollektivavtal. Men även ta hänsyn till deras arbetsmiljöpolicy

Ekonomisk hållbarhet

 • Skapa förutsättningar för att med hjälp av ekonomiska medel uppnå de mål som sätts upp i Silver Resorts handlingsplan
 • Underhåll och service av inventarier och material ska utföras i enlighet med plan och av fackmässig personal för att garantera längre livslängd och möjlighet till återbruk
 • Effektivisering av energiförbrukningen för att minska utsläpp av CO2 samt frigöra ekonomiska medel